หน้าแรก

มุ่งเน้นคุณธรรม ก้าวล้ำทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี

มุ่งเน้นคุณธรรม

การเน้นพัฒนาทางด้านจิตพิสัย  ส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาสติ  อารมณ์  ให้เติบโตเป็นพลเมืองดีมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  เสียสละ  ตรงต่อเวลา  รู้จักหน้าที่  มีความรับผิดชอบต่อ ส่วนรวม  มีกิริยามารยาทเรียบร้อย  และมีความเป็นไทย

ก้าวล้ำทางการศึกษา

การพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านพุทธพิสัย ให้เกิดการเรียนรู้ทุกด้าน  มีการพัฒนาสติปัญญา  เรียนรู้จากสภาพจริงจากธรรมชาติ  จากแหล่งการเรียนรู้  จากภูมิปัญญาชาวบ้าน  และมีความเข้าใจในทักษะกระบวนการ  รู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

พัฒนาเทคโนโลยี

การนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การศึกษาการสอนการเรียนมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการศึกษา

ON YOUTUBEกิจกรรม/โครงการ