เปิดภาคเรียนที่ 2/2562


ตามปฏิทินงานโรงเรียนเกศเกล้าวิทยา เปิดภาคเรียนที่ 2/2562  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ให้นักเรียนทุกคนมารับตารางเรียนและสมุด หนังสือเรียน ได้ที่ครูที่ปรึกษา