ผู้บริหารสถานศึกษา

นางนุชนาถ  จารุวงษ์เสถียร
ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

นางนนทญา  พรหมทา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกศเกล้าวิทยา