ทำเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางนนทญา พรหมทา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเกศเกล้าวิทยา

นางสาวฤทัยรัตน์ แก้วภักดี

ตำแหน่ง ครูงานวิชาการ

นายศุภเชษฐ์ แสงใส

ตำแหน่ง ครู

นางสาวปภัสศิริ มณี

ตำแหน่ง ครู