การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดสอนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
– ชั้นอนุบาล 1-3
– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สมัครเรียน

อะคาเดมี่ฟุตบอล

เปิดแคมป์ฝึกนักเตะเยาวชน สู่การเป็นนักเตะอาชีพ สโมรฟุตบอล ราษีไศล ยูไนเต็ด มีหอพักและอาหาร 3 มื้อ โดยโค๊ชมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมจาก FA Thailand – AFC  

ลงทะเบียน

ผลการเรียนออนไลน์

ระบบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเก็บสารสนเทศด้านผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
โดยพัฒนาจาก php7 และ mysqli  ปลอดภัยสำหรับข้อมูลนักเรียน

ดูผลการเรียน

ระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา

ได้นำระบบสนับสนุนสถานศึกษาของ สพฐ. มาใช้ในโรงเรียนแห่ง เพื่อลดภาระกระดาษ ให้ข้อมูลเป็นสารสนเทศสามารถนำออกมาใช้งานได้เลย

เข้าสู่ระบบ

มุ่งเน้นคุณธรรม ก้าวล้ำทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี

ทีมผู้บริหารสถานศึกษา

มุ่งเน้นคุณธรรม ก้าวล้ำทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี

นางนุชนาถ  จารุวงศ์เสถียร

ผู้รับใบอนุญาต&ผู้จัดการ

สายตรงผู้บริหาร

นางนนทญา  พรหมทา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สายตรง ผอ.

นางสาวมยุรี  บรรจบพุดชา

รองผอ.ฝ่ายวิชาการ

สายตรงวิชาการ

นางลาวัลย์  สังวรณ์

รองผอ.ฝ่ายนโยบายและ

สายตรงนโยบาย

เกี่ยวกับเรา (ABOUT ME)

มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสนองความต้องการของสังคม พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นผู้มีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกตามหลักธรรมของระบอบประชาธิปไตย เป็นผู้มีปัญญาธรรม คารวะธรรม และสามัคคีธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถในการทำงานและการประกอบอาชีพโดยสุจริต มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
สีประจำโรงเรียน   สีแดง – สีขาว
คำขวัญ  “มุ่งเน้นคุณธรรม ก้าวล้ำทางการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี”
ปรัชญาโรงเรียน   “ปัญญาโลกัสสมิปัชโชโต ปัญญา คือ แสงสว่างในโลก”

LEARN MORE

สนาม ACADEMY 
TO
RISISALAI UNITED
FOOTBALL CLUBE

LINE@โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา

เพิ่มเพื่อน

30

ห้องเรียน

750

นักเรียน

24

ครูและบุคลากร