ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

๑.๑  ที่ดิน  ๑  แปลง  เนื้อที่  ๒๓  ไร่  สร้างอาคารเรียนถาวร ๒ ไร่,    สร้างอาคารประกอบ ๒ งาน,  สร้างสนามกีฬา ๕ ไร่  ถนนภายในโรงเรียน  ๑ ไร่

๑.๒  อาคารเรียนถาวร  จำนวน  ๕  หลัง    ( ห้องเรียนภายใน ๓๐ ห้อง  และห้องเรียนอื่นๆ ๔ ห้อง )

๑.๓  ห้องน้ำ    จำนวน  ๖  หลัง  จำนวน  ๒๖  ที่ / ห้อง

๑.๔  อาคารอเนกประสงค์  จำนวน  ๑  หลัง

๑.๕  บ้านพักครู   จำนวน   ๑๐  ห้อง

๑.๖  โรงอาหาร   จำนวน   ๑   หลัง

๑.๗  อาคารวิทยบริการ จำนวน  ๑ หลัง

๑.๘ สระว่ายน้ำ ๑หลัง

Jpeg

Jpeg