ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น จำนวนเต็ม จำแนก ครูประจำชั้น
ชาย หญิง
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/ ๑ ๒๗ ๑๔ ๑๒ นางสาวอรทัย  ไชยเสนา
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑/๒ ๒๔ ๑๐ ๑๔ นางสาวถวิล   โคตรสงคราม
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๑ ๔๐ ๒๖ ๑๔ นางสาวอัมพร  ทุมมา
ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๒ ๓๘ ๒๒ ๑๖ นางสาวพัชรีพร กันทะพันธ์
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๑ ๒๖ ๑๔ ๑๒ นางวิไลลักษณ์  มิ่งประยูร
ชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๒ ๓๖ ๑๑ ๒๕ นางสาวละไม  จันโท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔๔ ๑๔ ๒๗ นายมนูญ  หล้าธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๐ ๑๕ ๑๕ นางมะลิวรรณ   พวงคำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑ ๓๑ ๑๖ ๑๕ นางสาวฤทัยรัตน์  แก้วภักดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ ๒๓ ๑๖ นางสาวไม้หวาย  อุตสาหะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๒ ๑๙ ๑๓ นางสาวนิธินันท์  แสงโชติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓๙ ๒๐ ๑๙ นางนนทญา   พรหมทา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๓ ๑๖ ๑๗ นางวิภา      กองมะลี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ๒๕ ๑๔ ๑๑ นายวีรชน    ศรีวาท
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ ๓๐ ๑๕ ๑๕ นางสาวรัตติกาล  รัตนะวัน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ ๒๔ ๑๖ นายก้องหล้า  พรมดวงดี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ ๒๑ ๑๓ นายจิรดา  เพ็ชรด่านเหนือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ๒๘ ๑๓ ๑๕ นางสาวมยุรี  บรรจบพุดชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ๒๘ ๑๓ ๑๕ นางลาวัลย์  สังวรณ์
รวม ๕๗๙ ๒๘๘ ๒๘๗