งานบริหารบุคคล

1400301148_rc03นางนุชนาถ  จารุวงษ์เสถียร
ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต
002นางนนทญา  พรหมทา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
tmน.ส.อัมพร  ทุมมา
ตำแหน่ง ครู  ปฐมวัย