งานบริหารทั่วไป

tmนางมะลิวรรณ   พวงคำ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
tmนางลาวัลย์   สังวรณ์
ตำแหน่ง ครู  สังคมศึกษา
tmนายวีระชน  ศรีวาท
ตำแหน่ง ครู  พละศึกษา
tm
นางสาวพัชรีพร กันทะพันธ์
ตำแหน่ง ครู  ปฐมวัย
26 นายก้องหล้า  พรมดวงดี
ตำแหน่ง ครู  คอมพิวเตอร์
25นายมนูญ  หล้าธรรม
ตำแหน่ง ครู  ประถมศึกษา