โครงสร้างบริหารงาน

ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง และ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550

ได้ระบุวิธีการพิจารณาดำเนินการกระจายอำนายและการบริหารการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่ และระดับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ดังนี้

1. ด้านวิชาการ 17 ข้อ

2.ด้านงบประมาณ 22 ข้อ

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 20 ข้อ

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป  20 ข้อ

โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดต้องจัดทำแผนผังการบริหารงาน 4 ฝ่าย และมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามภาระกิจตามที่ระบบไว้ในกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550  โดยระเอียดและรอบคอบตามหลักการที่เป็นสาระสำคัญของกฎกระทรวง