ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

กันยายน 20, 2016 ข้อมูลทั่วไป 0


ตราประจำโรงเรียนเกศเกล้าวิทยา
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา ( เดิมโรงเรียนอนุบาลราษีไศลวิทยา ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเมืองคง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐   ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙  ซึ่งถือเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในอำเภอราษีไศล   โดยมี

  • นางอนุรักษ์  บุญศล  เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
  • นางสาววราภรณ์  บุญศล เป็นผู้จัดการ
  • บริหารงานโดยนายพงษ์ศักดิ์   บุญศล   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต ๕  จังหวัดสกลนคร
  • รวมทั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๓ ไร่ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่

  • ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ -๓
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

ในปัจจุบันมีผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ คือ

  •  นางนุชนาถ  จารุวงศ์เสถียร         ผู้รับใบอนุญาต
  •  นางนนทญา  พรหมทา                ผู้อำนวยการโรงเรียน

             โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา   จัดการศึกษาโดยมีเป้าหมายหลัก คือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

               มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสนองความต้องการของสังคม  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นพลเมืองดี  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นผู้มีระเบียบวินัยและมีจิตสำนึกตามหลักธรรมของระบอบประชาธิปไตย  เป็นผู้มีปัญญาธรรม  คารวะธรรม  และสามัคคีธรรม  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีความสามารถในการทำงานและการประกอบอาชีพโดยสุจริต  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  รวมทั้งอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

สีประจำโรงเรียน

สีแดง  –  สีขาว

คำขวัญ

“มุ่งเน้นคุณธรรม  ก้าวล้ำทางการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยี”

ปรัชญาโรงเรียน

“ปัญญาโลกัสสมิปัชโชโต      ปัญญา  คือ  แสงสว่างในโลก”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *