ประกาศรับสมัครครู เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุสังกัดโรงเรียนเอกชน วิชาเอกคณิตศาสตร์

ประกาศรับสมัครครู เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุสังกัดโรงเรียนเอกชน วิชาเอกคณิตศาสตร์

พฤษภาคม 23, 2018 ข่าวรับสมัครงาน 0

ประกาศโรงเรียนเกศเกล้าวิทยา
เรื่อง รับสมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นครู สังกัดโรงเรียนเอกชน

*************************************************************
วิชาเอก คณิตศาสตร์  จำนวน  1  ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2561  สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำไปยื่นในวันสมัคร มีดังนี้

1) สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) สาขาวิชาเอกที่จะสมัคร
2) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ
3) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมสำเนา
5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
หมายเหตุ เอกสารหรือหลักฐาน ที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *