วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

กันยายน 20, 2016 ข้อมูลทั่วไป 0

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มุบุคลิกภาพที่ดี  มีจริยธรรมคุณธรรม  มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ  สามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาแสวงหาความรู้ได้เท่าทันโลก  มีทักษะในการทำงาน  อยู่ร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตย  และมีศักยภาพในการศึกษาต่อ

พันธกิจ

  1.  บริหารงานวิชาการโดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  สามารถประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
  2.  บริหารจัดการโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ( SBM ) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และมีคุณภาพ  เน้นการพัฒนาของทุกฝ่าย
  3.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน  และหลักสูตรสถานศึกษา   ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
  4. พัฒนาคนอย่างเป็นระบบ  ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข

เป้าประสงค์

  1. พัฒนางานวิชาการโดยยึดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนาการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและสารมารถประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
  2. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทางการศึกษาและจัดอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณภาพ
  3. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาหลักสูตรฯ  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทุกด้านครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  4. ดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่งมีสุขภาพดี  และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *