ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ระดับชั้นอนุบาล 1-3

เปิดสอนตามหลักสูตรปฐมวัย 
กระทรวงศึกษาธิการ 
(เรียนฟรี ตามนโนบาย 15 ปี)

สมัครเข้าเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการ 
(เรียนฟรี ตามนโนบาย 15 ปี) 

สมัครเข้าเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการ  
(เรียนฟรี ตามนโนบาย 15 ปี)

สมัครเข้าเรียน

ระบบผลการเรียนออนไลน์

งานวิชาการโรงเรียนเกศเกล้าวิทยา ได้นำสารสนเทศด้านผลการเรียนขึ้นระบบออนไลน์ นักเรียนหรือผุ้ปกครองสามารถเข้าดูผลการเรียนได้ง่าย ได้ใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้เรียน

ตรวจผลการเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กิจกรรม โครงการ ข่าวสารการรับสมัครครู ของโรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเกศเกล้าวิทยา

มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียนทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่ดี มีจริยธรรมคุณธรรม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาแสวงหาความรู้ได้เท่าทันโลก มีทักษะในการทำงาน อยู่ร่วมกันตามวิถีประชาธิปไตย และมีศักยภาพในการศึกษาต่อ

นางนุชนาถ  จารุวงศ์เสถียร

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ


นางนนทญา  พรหมทา

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวมยุรี  บรรจบพุดชา

รองผู้อำนวยการงานวิชาการ


นางลาวัลย์  สังวรณ์

รองผู้อำนวยการงานนโยบายและแผน


LOREM IPSUM DOLOR

Brand new WordPress theme with unlimited power and customization possibilities

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

GET STARTED NOW

มุ่งเน้นจัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 

การศึกษาจะไม่มุ่งเน้นการมอบความรู้(KNOWLEDGE)ให้แก่เด็ก แต่มุ่งเน้นการมอบทักษะ(SKILL)ให้แก่เด็กแทน  เด็กไทยควรได้รับการพัฒนาทักษะ 3 ข้อ คือ
             1.ทักษะการเรียนรู้(LEARNING SKILL) หมายความว่าเด็กใฝ่เรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสถานที่และเวลา
             2.ทักษะการใช้ชีวิต(LIFE SKILL) หมายความว่าเด็กรู้จักใช้ชีวิตที่มีจุดมุ่งหมาย ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
             3.ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT SKILL) หมายความว่าเด็กรู้จักเสพและใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน
             โรงเรียนเกศเกล้าวิทยาได้นำเทคโนโลยีด้านระบบจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา ผ่าน Application บนมือถือ Moodle mobile 

เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านการกีฬา

ผู้บริหารโรงเรียนเกศเกล้าวิทยามีนโยบายส่งเสริมการศึกษา โดยมุ่งฝึกฝนสมรรถภาพร่างกายผู้เรียนให้สมบูรณ์ เราเปิดกว้างทางด้านกีฬา  และเรายังมีแคมป์ฝึกฟุตบอลสำหรับนักเรียน 

Learn More

ผ่านการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 

A COOL PROJECT

Check it out

A COOL PROJECT

CHECK IT OUT

A COOL PROJECT

CHECK IT OUT