เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สามารถดูตารางเรียนได้ที่ www.kwt.ac.th หรือ gpa.kwt.ac.th และแฟนเพจ Facebook โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา